Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Nova-C ApS

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af Nova-C medarbejder er først bindende for Nova-C, når den er godkendt af Nova-c’s kontor.

2. Tegninger og beskrivelse:
Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, tekniske og andre data anført i kataloger, hjemmesider, prospekter, annoncer, billedmaterialer og prislister eller lignende er alene vejledende.

3. Priser:
Nova-C ApS forbeholder sig ret til ændringer af priser og rabatter uden forudgående varsel. Alle angivne priser på faktura og prislister er nettopriser i danske kr. ekskl. moms, afgift og forsendelses-omkostninger. Nova-C ApS’ priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud med information om leveringsomkostninger.

Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer grundet ændringer i valutakurs, told, skatter, afgift samt leveringsomkostninger. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer på varer noteret i restordre, som altid vil blive debiteret til dagspris på fakturadatoen.

4. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag og betales netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Ved enhver forsinket betaling er sælger berettiget til at beregne morarenter fra fakturadatoen med 2% pr. måned samt et rykkergebyr på DKK 100,00. Kontant betaling ved nye kunder i butikken. Ved bestillinger over DKK 20.000,- skal kunden betale 50% ved 1. levering.

5. Ekspeditionsgebyr:
Alle fakturaer fremsendes pr. e-mail – efter indhentet accept iht. Persondataforordningen. Såfremt faktura ønskes fremsendt på papir pålægges et fakturagebyr på kr. 25,00.

6. Tilbud:
Ethvert tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelsesdatoen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Der tages forbehold for mellemsalg.

7. Ejendomsforbehold:
Nova-C ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

8. Levering:
Levering sker ab lager Nova-C ApS adresse. Al levering sker for købers regning og risiko, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) er uafhængige af betalingsbetingelserne og gebyrer kan opkræves separat af transportør.

Leveringstiden er fastsat af Nova-C ApS efter Nova-C ApS’ bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

Nova-C ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder Nova-C ApS sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,- pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 4 promille af faktureret varebeløb.

Alle beskadigelser SKAL afklares mellem modtager og transportør. Såfremt, at der ikke er synlig tegn på beskadigelse, skal sælger omgående kontaktes. Evt. erstatningspligt påhviler kun Nova-C ApS, såfremt forsendelsen har været uforsvarligt emballeret.

9. Mangler / Garanti:
Garanti ydes i samme udstrækning, som den ydes os af vore leverandører. Køber er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse og afprøvning af det leverede umiddelbart efter modtagelsen, og senest 8 dage efter modtagelsen. Ethvert krav med hensyn til fejl eller mangler skal straks fremsættes til Nova-C ApS. Der påtages intet ansvar for følgeskader. 

Nova-C ApS tager forbehold for leverancesvigt fra leverandørs side til aftalte tidspunkt. Der ydes 12 måneders garanti for erhverv på hardware forstået således, at defekt udstyr kan afleveres på vores værksted efter aftale med en af vore teknikere og afhentes efter endt reparation. Der påtages intet ansvar for, om leverede produkter egner sig til det af køber påtænkte formål, hvis dette ikke er påført en kravspecifikation.

10. Returnering / Annullering:
Varer tages generelt ikke retur. Varer der er fejlleveret eller fejlbehæftede ved modtagelsen, kan efter forudgående aftale med Nova-C ApS returneres og bliver derefter enten ombyttet eller krediteret. Returnering af varer er for købers regning og risiko. Vi modtager IKKE returvarer pr. efterkrav eller ufranko – de vil blive nægtet modtaget. Ved returnering af andre varer skal følgende forudsætninger være til stede:

  • Aftalt telefonisk eller skriftligt med Nova-C
  • Vedlagt fakturakopi
  • I uåbnet, original og salgsbar emballage
  • Returneret senest 8 dage efter modtagelsen

Eventuelle returvarer krediteres normalt med 90% af fakturaprisen – medmindre andet er anført på fakturaen (kreditnota gælder som tilgodebevis).

Bestillingsvarer, ”Special”-produkter og ikke lagerførte produkter hjemtaget til ordre, kan ikke annulleres eller returneres.

Software tages ikke retur. Installation af software er på købers eget ansvar, garanti ydes i samme udstrækning, som den ydes af vore leverandører. Ethvert krav med hensyn til fejl eller mangler skal straks fremsættes til Nova-C, og såfremt en undersøgelse viser, at det leverede produkt er mangelfuldt på grund af fabrikation, konstruktion eller materialefejl erstattes omkostninger ved demontering og ny montering ikke.

11. Forbehold:
Der tages forbehold for fejl, udladelser og ændringer i oplysninger om pris, specifikation o. lign. i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Nova-C ApS.

12. Produktændringer:
Nova-C ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

13. Immaterielle rettigheder:
Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andres brug. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

Nova-C ApS frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori Nova-C ApS har leveret varen, idet Nova-C ApS ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen. afhængig af de pågældende licensaftaler.

14. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor Nova-C ApS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Nova-C ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Nova-C ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Nova-C ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. Nova-C ApS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort Nova-C ApS’ opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter, installationer, forsyningsvirksomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

15. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Nova-C ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Nova-C ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

16. Tvister:
Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede betingelser, samt tvistigheder i øvrigt mellem parterne angående det leverede, skal afgøres efter dansk ret med retten i Viborg/Vestre Landsret som værneting. 

Få hjælp og vejledning

Udfyld formularen og vi vil kontakte dig